สรุปขั้นตอนลงทะเบียน myTCAS แบบละเอียด!

Home > Uncategorized > สรุปขั้นตอนลงทะเบียน myTCAS แบบละเอียด!
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

#DEK65 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS หรือ TCAS ปี 2565 นี้ ห้ามพลาดบทความนี้เลย เพราะพี่ AT HOME จะพามาดูขั้นตอนลงทะเบียน myTCAS พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมศึกษาไว้ก่อนวันลงทะเบียนจริงจะได้ไม่พลาดขั้นตอนสำคัญๆ ไปค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

วิธีการลงทะเบียน Mytcas

1. ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ mytcas.com/ โดย ทปอ. จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.64 เป็นต้นไป (ไม่มีกำหนดปิดรับ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เรื่อย ๆ เลยค่ะ)

2. ลงทะเบียนโดยมีข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้

2.1 รหัสประจำตัวผู้สมัคร (username) ได้แก่

– เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย

– เลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และสป. ศธ. ได้ออกเลข G จากระบบ GCODE ให้ใช้งานแทนเลขประจำตัวประชาชน

– เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.)

2.2 รหัสผ่านเข้าระบบ (password) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย

– ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว

– ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว

– ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว

– ตัวอักษรอักขระพิเศษ !@#$%^&*)_ +1~=l’0]:”; <>?,/ จะมีหรือไม่มีก็ได้

2.3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นระบบจะส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร

2.4 อีเมลที่ใช้งานได้ โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีใช้งานเท่านั้น โดยระบบจะส่ง OTP ไปยังอีเมล  เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้อีเมลเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้

** เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ไว้แล้ว ให้ใช้บัญชีเดิมเข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ต้องกรอกอีเมลและ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อยืนยันตัวตน แล้วกดลืมรหัสผ่าน เพื่อตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่

3. เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ

เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บัญชี GoogleAccount ในการเข้าระบบ หากระบุอีเมลที่ใช้งานประจำเป็นอีเมลของกูเกิล (gmail) หรือใช้บัญชีเฟสบุคในการเข้าระบบ หากระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ใช้งานประจำเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สร้างบัญชีเฟสบุค

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS65 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตัวเองที่ระบบได้รับมาจากฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาอย่างละเอียดเลยค่ะ

** กรณีพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบ TCAS65 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการแก้ไข ได้แก่
– รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้า เป็นไฟล์นามสกุล jp3 สำหรับการแก้ไขชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด
– รูปถ่ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน้าที่มีข้อมูล เป็นไฟล์นามสกุล jp3 หน้าละหนึ่งไฟล์ สำหรับการแก้ไขชื่อโรงเรียน
– คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมถึงการแก้ไขคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจำนวนหน่วยกิตรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)

**กรณีไม่พบข้อมูลทางการศึกษาจากระบบ ICAS ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายใบ ปพ.1 เข้าระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลต่อไป

ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ได้แก่

– ส่วนสูง (หน่วยเป็นเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
– ชื่อและนามสกุล ของบิดา และ มารดา
– ชื่อและนามสกุล ของผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ต้องไม่ใช่เบอร์เดียวกันกับของผู้สมัคร) และอีเมล ถ้ากรอกอีเมลของผู้ปกครอง ระบบจะส่งผลการยืนยันต่าง ๆ ที่ผู้สมัครดำเนินการไปที่อีเมลของผู้ปกครองด้วย
– ชื่อและนามสกุล ของคุณครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้าไม่ทราบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่สามารถติดต่อได้)

หมายเหตุ :

1) ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลของตนเองในระบบ การใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจส่งผลให้ผลการคัดเลือกเป็นโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบ ต้องรีบดำเนินการแจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบทันที

2) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยโรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต่างประเทศแล้วให้สำเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได้ (ไม่นำผลการเรียนที่เรียนต่างประเทศมาคิดรวมด้วย) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต่างประเทศ (Transcript) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1 ให้กับสถาบันที่รับเข้าศึกษาด้วย

3) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสถาบันที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รมถึงผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบเทียบของ GED (General Educational Development) ต้องยื่นเอกสารผลการเรียน/ผลการสอบเพื่อขอเทียบวุฒิตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นจึงนำใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แนบเข้าระบบ TCAS65 เป็นหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas (อัปเดตล่าสุดวันที่ 4 ธ.ค.64)

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :