สอบ TCAS66 เตรียมตัวอย่างไร สอบเมื่อไร มีวิชาอะไรบ้าง?

Home > TCAS66 > สอบ TCAS66 เตรียมตัวอย่างไร สอบเมื่อไร มีวิชาอะไรบ้าง?
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :
สอบ tcas 66

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

เมื่อถึงฤดูการสอบของน้องๆ ม.6 การเตรียมตัวสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย และข้อสอบที่น้องทุกคนๆ ต้องเจอก็คือ “การสอบ TCAS” ซึ่งทางการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ.) กล่าวว่า จะเป็นการปรับข้อสอบแบบใหม่ เพื่อจุดวัตถุประสงค์คือให้สอดคล้องกับการศึกษาในอนาคต ซึ่งหากน้องๆ คนไหนมีความมุ่งมั่นว่าอยากเข้าเรียนคณะที่ชอบและมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ ต้องทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบที่กำลังจะถึงนี้ให้มากๆ เลยค่ะ 

การสอบ TCAS คืออะไร? 

TCAS ย่อมาจากคำว่า Thai University Central Admission System หมายถึง ระบบการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในรั้วการศึกษาระดับสูงหรือมหาวิทยาลัย โดยการสอบTCAS จะทำการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 4 รอบ แบ่งออกเป็นดังนี้ 

1. Portfolio

หมายถึง รอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีทักษะพิเศษที่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในที่นี้จะรวมถึงผู้สมัครที่มีผลการเรียนที่ดีด้วย การสมัครจะยื่นคะแนนเกรดเฉลี่ย (GPAX) คะแนนสอบTGAT และ TPAT

2. โควตา

หมายถึง การคัดเลือกผู้สมัครโดยเน้นผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นไม่ว่าจะเป็น การกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ การสมัครจะยื่นคะแนนเกรดเฉลี่ย (GPAX) คะแนนสอบTGAT ,TPAT และ A-Level

3. Admission

หมายถึง การคัดเลือกผู้สมัครโดยโดยยึดหลักคะแนนสอบล้วนๆ ไม่นับความสามารถพิเศษ และผลการเรียน การสอบรอบนี้จะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ การสมัครจะยื่นคะแนนเกรดเฉลี่ย (GPAX) คะแนนสอบTGAT ,TPAT และ A-Level สามารถเลือกได้ 10 อันดับ โดยให้เรียงจากคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการมากที่สุดไล่อันดับลงไปเรื่อยๆ

ค่าสมัครสอบadmission

ยกตัวอย่าง เช่น น้องเนย ต้องการสมัครรอบ Admission โดยมีคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการจำนวน 5 อันดับ ค่าสมัครที่น้องเนยต้องชำระคือ 400 บาท ในขณะที่น้องแก้ว มีคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเพียงคณะเดียว ค่าสมัครที่น้องแก้วต้องชำระคือ 150 บาท

4. Direct Admission หรือ รอบรับตรงอิสระ

หมายถึง รอบการคัดเลือกผู้สมัครที่ตกหล่นจากรอบที่ 1-3 ซึ่งรอบที่ 4 นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้น้องๆ ที่ยังไม่มีที่เรียนสามารถเลือกคณะ-มหาวิยาลัยที่ต้องการได้ แต่มักจะไม่เปิดรับครบทุกคณะ-มหาวิทยาลัย การสมัครจะยื่นคะแนนเกรดเฉลี่ย (GPAX) ะแนนสอบ TGAT ,TPAT และ A-Level

ตารางรอบtcas66

*จากตารางที่เห็นด้านบนจะพบว่า คะแนนที่ค่อนข้างเป็นตัวแปรสำคัญก็คือ คะแนนสอบ TGAT ,TPAT และ A-Level ดังนั้นหากน้องๆ ต้องการความได้เปรียบในการสมัครจึงควรทำคะแนนสอบส่วนนี้ออกมาให้ได้คะแนนสูงที่สุดค่ะ

ตาราง tgat tpat66
alevel-tcas66

คะแนนสอบ TCAS66 ต้องสอบอะไรบ้าง? 

การสอบ TCAS66 จะถูกแบ่งออกเป็น 3 วิชาหลัก คือ 

1.  TGAT หรือ Thai General Aptitude Test 

เป็นข้อสอบเพื่อสอบวัดทักษะและสมรรถนะของผู้สมัครคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 รายวิชา ดังนี้

 1. ทักษะภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีตรรกะและมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. ทักษะในการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) โดยรายวิชานี้จะแบ่งเป็น 3 วิชาย่อยลงไปอีก 3 ตัวคือ 
 • ทักษะการสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม (Value Creation & Innovation) 
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา (Complex Problem Solving)
 • ทักษะการจัดการอารมณ์ (Emotional Governance )
 • ทักษะการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

จุดเด่นของข้อสอบชุดนี้คือ ในโจทย์ 1 ข้ออาจจะมีคำตอบมากว่า 1 คำตอบ โดยแต่ละตัวเลือกนั้นจะมีคะแนนไม่เท่ากัน ผู้สมัครจะต้องเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดไล่มาคำตอบที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด หากมีการจัดอันดับความเกี่ยวข้องได้มากที่สุดจะต่อผลทำให้ได้คะแนนในข้อนั้นๆ ได้คะแนนเยอะ 

2. TPAT (Thai Professional Aptitude Test)

เป็นข้อสอบเพื่อสอบวัดทักษะและความถนัดทางวิชาชีพของผู้สมัคร มีคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 รายวิชา และแต่ละวิชาก็จะแบ่งย่อยเป็นรายวิชา ดังนี้

TPAT1 ข้อสอบเฉพาะ กสพท.หรือ วิชาความถนัดแพทย์ มีทั้งหมด 3 รายวิชาย่อย คือ  

 • TPAT 1 พาร์ทเชาว์ปัญญา เนื้อหาในข้อสอบจะเน้นเรื่องอนุกรม การคำนวณเชิงตรรกะ มิติสัมพันธ์  คณิตม.ต้น + ม.ปลาย ภาษา การวิเคราะห์บทความ การวิเคราะห์คำศัพท์
 • TPAT 1 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ เนื้อหาในข้อสอบจะเน้นให้ผู้สมัครแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นตามเหตุการณ์ที่ทางข้อสอบยกตัวอย่างมา
 • TPAT 1 พาร์ทเชื่อมโยง เนื้อหาในข้อสอบจะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ การจับใจความ จุดแข็งของข้อสอบชุดนี้คือ ผู้สมัครจำเป็นต้องใช้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์ เนื้อหาในข้อสอบจะเน้นวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์และออกแบบ ดนตรีไทย-สากล ศิลปะการแสดง ฯลฯ 

TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์   เนื้อหาในข้อสอบจะเน้นวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

TPAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื้อหาในข้อสอบจะเน้นวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านงานศิลปะ สถาปัตยกรรม หลักการออกแบบ โดยการสอบในครั้งนี้จะไม่มีการวัดฝีมือด้วยการวาดภาพอีกแล้ว 

TPAT5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ เป็นการวัดเพื่อวัดระดับผู้สมัครที่ต้องการเข้าคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะ 

3. ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) 

เป็นการสอบวัดระดับความรู้รายวิชาคล้ายกับการสอบวัดความรู้วิชาสามัญ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีวิาหลักที่ต้องสอบทั้งหมด ดังนี้  

 1. ภาษาไทย
 2. สังคม
 3. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 4. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 5. สังคมศึกษา
 6. วิทยาศาสตร์
 7. ฟิสิกส์
 8. เคมี
 9. ชีววิทยา
 10. ภาษาอังกฤษ
 11. ภาษาต่างประเทศ (รายวิชานี้ผู้สมัครสามารถเลือกภาษาอื่นๆ เพื่อเติมตามความถนัดได้ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี )

** การสอบ TCAS66 อายุคะแนนการสอบของแจะมีอายุเพียง 1 ปี เท่านั้น และอาจะมีการปรับเปลี่ยนการสอบจากเดิมสอบผ่านกระดาษ มาเป็นสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based) ณ สนามสอบตามที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงสัษณิฐานเบื้องต้นเท่านั้น ทางที่ดีควรได้ ติดตามข่าวสารจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ค่าสมัครสอบ TCAS66

ค่าสมัครสอบtcas66

วันสมัครและกำหนดการสอบ TCAS66

การกำหนดวันสมัครและกำหนดการสอบ TCAS66 แต่ละวิชาจะมีวัน-เวลาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการสมัครและเข้าสอบด้วยตัวเองเท่านั้น โดยมีกำหนดการดังนี้ 

ตารางสมัครสอบ TCAS66

ตารางสมัครสอบtcas66

ตารางการสอบ TGAT/TPAT 66

ตารางสอบtcas tpat66

ตารางการสอบ A-Level 66

ตารางสอบ a-level66
บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :