คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พื้นฐาน-เพิ่มเติม เรียนบทไหนบ้าง หลักสูตรใหม่เรียนอะไร อัปเดตล่าสุด

Home > เลข > คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พื้นฐาน-เพิ่มเติม เรียนบทไหนบ้าง หลักสูตรใหม่เรียนอะไร อัปเดตล่าสุด
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

คณิตศาสตร์ มปลาย นั้นจะแบ่งออกเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งเนื้อหาส่วนพื้นฐานจะเป็นการปูพื้นฐานบทหลักให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจคร่าว ๆ จากนั้นน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ระดับที่ละเอียดมากขึ้นผ่านการเรียนคณิตเพิ่มเติม ซึ่งเนื้อหาแต่ละระดับชั้นแบ่งได้ดังนี้เลยนะคะ

คณิตศาสตร์ ม.4 เนื้อหา พื้นฐาน + เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.4


บทที่ 1 เซต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
→ รู้จักว่าเซตคืออะไร / เซตเขียนอย่างไร / ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในเซต / สมาชิกในเซต / สับเซต คืออะไร / พาวเวอร์เซต คืออะไร

การดำเนินการระหว่างเซต
→ การนำเซตจำนวนสองเซตขึ้นไปมาดำเนินการกัน โดยมี 4 วิธี ได้แก่ ยูเนียน , อินเทอร์เซกชัน , คอมพลีเมนต์ , ผลต่าง 

การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
→ เป็นการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่ใช้เซตแก้ได้ และเกี่ยวกับจำนวนในแต่ละเซต

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ประพจน์
→ เรียนเกี่ยวกับ ประพจน์คืออะไร ข้อความลักษณะเรียกว่าประพจน์ และแบบไหนที่ไม่ใช่ประพจน์

การเชื่อมประพจน์
→ การนำประพจน์สองประพจน์ขึ้นไปมาดำเนินการกัน โดยมี 5 วิธี ได้แก่ และ (^) หรือ () ถ้า…แล้ว (–>) ก็ต่อเมื่อ

การหาความจริงของประพจน์
→ เราจะต้องหาว่าประพจน์ต่าง ๆ นั้นมีค่าความจริงเป็นอะไร ระหว่าง จริง หรือ เท็จ

บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น

หลักการบวกและหลักการคูณ
→ พื้นฐานของหลักการนับ 2 วิธี

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ต่างกันทั้งหมด
→ การนับการทำงานเชิงเส้น ด้วยหลักการบวกและหลักการคูณ

การจดหมู่สิ่งของที่ต่างกันทั้งหมด
→ การจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ กัน ตามเงื่อนไขที่ได้รับ

บทที่ 4 ความน่าจะเป็นการ

ทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่าง เหตุการณ์
→ คำศัพท์พื้นฐานในเรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งจะทำให้สามารถทราบโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ได้

ความน่าจะเป็น
→ การหาโอกาสที่เหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นจะเกิดขึ้น จากการหาสัดส่วนระหว่างเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4 เทอม 1


บทที่ 1 เซต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
→ ความรู้เกี่ยวการเซตคืออะไร สมาชิกของเซตแต่ละแบบหาอย่างไร

การหาสับเซต การหาเพาเวอร์เซตการดำเนินการระหว่างเซต
→ การนำเซตสองเซตขึ้นไปมาดำเนินการกัน โดยมี 4 การดำเนินการ ได้แก่ ยูเนียน / อินเตอร์เซกชัน / ผลต่าง / คอมพลีเมนต์

การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
→ โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเซต และสามารถใช้วิธีการดำเนินการทางเซตแก้ปัญหาได้

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์

ประพจน์
→ รู้เกี่ยวกับความหมายของประพจน์และลักษณะของประพจน์

การเชื่อมประพจน์
→ การนำประพจน์สองประพจน์มาดำเนินการกัน ด้วยวิธีการ 5 วิธี ได้แก่ และ / หรือ / ถ้า…แล้ว / ก็ต่อเมื่อ

การหาค่าความจริงของประพจน์
→ การหาว่าประพจน์แต่ละประพจน์นั้นมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จ

สมมูลและนิเสธของประพจน์
→ ได้รู้เกี่ยวกับประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกัน และตรงกันข้ามกัน

สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล
→ ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ และการอ้างเหตุผลโดยประพจน์หนึ่งเป็นเหตุ และประพจน์หนึ่งเป็นผล 

ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด
→ เรียนเกี่ยวกับประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ และการหาค่าความจริง นิเสธ และสมมูล

บทที่ 3 จำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง
→ ได้รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของจำนวนจริง และสมบัติของจำนวนจริง

พหุนามตัวแปรเดียว
→ การดำเนินการของเอกนามและพหุนามที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
→ การหาตัวประกอบของพหุนาม ซึ่งมีหลายวิธี เช่น หารสังเคราะห์ / ทฤษฎีเศษเหลือ / หารยาว และอื่น ๆ 

สมการพหุนาม
→ การหาค่าของตัวแปร และใช้สมบัติเศษส่วนพหุนาม โดยตัวส่วนเมื่อแทนค่าตัวแปรแล้วต้องไม่เท่ากับ 0

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.4 เทอม 2


บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์
→ เรียนเกี่ยวกับเซตของคู่อันดับ โดยตัวแรกมาจากเซตหนึ่ง อันดับตัวหลังมาจากอีกเซตหนึ่ง

ฟังก์ชัน
→ เกี่ยวกับความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงฟังก์ชันแบบต่าง ๆ 

การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
→ วิธีการสร้างฟังก์ชันและฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริง

กราฟของฟังก์ชัน
→ วิธีการสร้างกราฟต่าง ๆ 

การดำเนินการของฟังก์ชัน
→ การนำฟังก์ชันสองฟังก์ชันขึ้นไปมาดำเนินการกัน เช่น บวก ลบ คูณ หาร และการหาฟังก์ชันประกอบ

ฟังก์ชันผกผัน
→ ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดจากการนำลำดับตัวหน้าสลับกับตัวหลัง

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เลขยกกำลัง

→ สมบัติของเลขยกกำลังที่เป็นพื้นฐานต่อไปในเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
→ ลักษณะฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและกราฟ

สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
→ การแก้สมการและอสมการที่มีรูปเลขยกกำลังติดอยู่ ด้วยการใช้สมบัติของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชันลอการิทึม
→ ลักษณะฟังก์ชันลอการิทึมและกราฟ ที่เป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

สมบัติของลอการิทึม
→ สมบัติลอการิทึมที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของเอกซ์โพเนนเชียล

สมการและอสมการลอการิทึม
→ การแก้สมการและอสมการที่มีรูปลอการิทึมโดยการใช้สมบัติและข้อยกเว้นต่าง ๆ 

การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
→ การนำฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปประยุกต์ใช้กับโจทย์คณิตบทอื่น ๆ รวมถึงศาสตร์วิชาอื่น เช่น เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เป็นต้น

บทที่ 3 ภาคตัดกรวย
เรขาคณิตวิเคราะห์

→ ลักษณะต่าง ๆ ของเส้นตรง และการวาดกราฟความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง

ภาคตัดกรวย
→ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากภาคตัดกรวยในระนาบต่าง ๆ เช่น วงรี วงกลม ไฮเพอร์โบลา พาราโบลา เป็นต้น

คณิตศาสตร์ ม.5 เนื้อหา พื้นฐาน + เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.5


บทที่ 1 เลขยกกำลัง
→ เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และกล่าวถึงสมบัติการดำเนินการของเลขยกกำลังรวมไปถึงรากและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์

บทที่ 2 ฟังก์ชัน
→ ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง และฟังก์ชันต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างฟังก์ชัน

บทที่ 3 ลำดับและอนุกรม
→ การเขียนพจน์ต่าง ๆ เรียงกัน เรียกว่าลำดับ และการหาอนุกรมซึ่งคือผลบวกของลำดับ

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.5 เทอม 1


บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติต่าง ๆ
→ การหาค่ามุมต่าง ๆ ด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย

กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
→ การพิจารณากราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่าง ๆ 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างมุม
→ การหาค่ามุมที่มีความซับซ้อนขึ้น และมีการใช้สูตรร่วมด้วย

ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
→ เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวผกผันในฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ และสมการตรีโกณมิติ
→ ลักษณะพิเศษของตรีโกณมิติ รวมไปถึงการใช้เอกลักษณ์ในการแก้สมการตรีโกณมิติ

กฎของไซน์และกฎของโคไซน์
→ เรียนเกี่ยวกับลักษณะบางอย่างของสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่สามารถใช้กฎของข้อนี้อธิบายได้

การหาระยะทางและความสูง
→ โจทย์ปัญหาแนวประยุกต์ที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติ

บทที่ 2 เมทริกซ์  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์

→ เข้าใจคำว่า หลัก และ แถวของเมทริกซ์ รวมไปถึงการดำเนินการทางพีชคณิต และการเท่ากันของเมทริกซ์

ดีเทอร์มิเเนนต์ 
→  เรียกสั้น ๆ ว่าการหา det ในม.ปลายจะเรียนแค่แบบ 2×2 และ 3×3 เท่านั้น

เมทริกซ์ผกผัน
→  การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์โดยหาแค่ 2×2 เท่านั้น

การหาคำตอบระบบสมการเชิงเส้น

→ ใช้ความรู้เรื่อง Row Opearation ไปหาคำตอบในระบบสมการ ที่มีมากกว่า 2 สมการและมีตัวแปรมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป

บทที่ 3 เวกเตอร์ 

เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์
→ การเท่ากันของเวกเตอร์ การบวก การลบ และการหานิเสธของเวกเตอร์

เวกเตอร์ระบบพิกัดฉากสามมิติ
→ แสดงลักษณะต่าง ๆ ของเวกเตอร์ด้วยสมบัติของเวกเตอร์

ผลคูณเชิงสเกลาร์
→ เรียนรู้วิธีการคูณด้วยสเกลาร์จะได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์

ผลคูณเชิงเวกเตอร์
→ เรียนการคูณเวกเตอร์ด้วยเวกเตอร์ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ และไปประยุกต์กับเรื่องการหาสี่เหลี่ยมด้านขนาน

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.5 เทอม 2


บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน

→ รู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน ทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพ

สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
→ เอกลักษณ์และการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน

กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
→ นำความรู้เรื่องเวกเตอร์มาวาดกราฟของจำนวนเชิงซ้อน และการหาขนาดของค่าสัมบูรณ์

รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
→ การเขียนจำนวนเชิงซ้อนในอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้ความรู้จากเวกเตอร์และตรีโกณมิติ

รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
→ ใช้รูปเชิงขั้วหารากที่ซับซ้อนของจำนวนเชิงซ้อน

สมการพหุนามตัวแปรเดียว
→ อธิบายลักษณะของสมการพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงทั้งหมด แต่มีคำตอบของสมการเป็นจำนวนเชิงซ้อน

บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น 

หลักการบวกและหลักการคูณ

→ วิธีการหาจำนวนวิธีทั้งหมด

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
→ การหาการทำงานเชิงเส้นทั้งหมดด้วยหลักการบวกและหลักการคูณ

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด
→ การหาการทำงานเชิงเส้นที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยหลักการบวกและหลักการคูณ

การจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
→ อธิบายความต่างกันของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

ทฤษฎีบทวินาม
→ อธิบายลักษณะการกระจายและสัมประสิทธิ์การกระจายพหุนามเลขยกกำลังของตัวแปร

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น 

การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่าง เหตุการณ์
→ พื้นฐานที่จะนำไปสู่การหาความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น
→ การหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ

กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น
→ การประยุกต์ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นกับเรื่องเซต

คณิตศาสตร์ ม.6 เนื้อหา พื้นฐาน + เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.6


บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล 
→ การเรียนเรื่องสถิติศาสตร์พื้นฐาน รู้จักสถิติศาสตร์เชิงพรรณา และสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 
→ การนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์และนำเสนอผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนภาพ ตารางแจกแจงความถี่

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
→ การนำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์และนำเสนอผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนภาพ ตารางแจกแจงความถี่

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.6 เทอม 1


บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

ลำดับ
→ การเขียนลำดับ และลำดับพิเศษต่าง ๆ 

ลิมิตของลำดับ
→ เมื่อจำนวนพจน์มีมากขึ้นอย่างไม่จำกัด ศึกษาการเป็นไปด้วยการดูลิมิตของลำดับ

อนุกรม
→ ผลบวกของลำดับในลักษณะต่าง ๆ 

สัญลักษณ์แสดงการบวก
→ การเขียนแทนการบวกให้กระชับขึ้น

การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม
→ นำความรู้เรื่องลิมิตของลำดับไปประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย

บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

ลิมิตของฟังก์ชัน 
→ การหาค่าของฟังก์ชันเมื่อตัวแปรเข้าใกล้ค่าหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ค่านั้น

ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  →
ลักษณะบางประการที่กล่าวถึงความต่อเนื่องของฟังก์ชันโดยใช้ความรู้เรื่องลิมิตของฟังก์ชัน

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
→ เรียนเกี่ยวกับการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน 

การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
→ การวิเคราะห์จากอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาความชันของเส้นโค้ง

ปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
→ กล่าวถึงปฏิยานุพันธ์หนึ่งของฟังก์ชัน 

พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 
→ การนำปริพันธ์ไปหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งด้วยการประยุกต์ของปริพันธ์

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.6 เทอม 2


บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

สถิติศาสตร์ → เรียนสถิติศาสตร์เบื้องต้น


คำสำคัญของสถิติศาสตร์
→ คำสำคัญเกี่ยวกับสถิติ

ประเภทของข้อมูล 
→ ได้เรียนรู้เกี่ยวข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในเชิงสถิติศาสตร์

สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน 
→ ได้รู้เกี่ยวกับลักษณะของสถิติศาสตร์ทั้งสองลักษณะ

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ 
→ รูปแบบของตารางความถี่ต่าง ๆ และค่าต่าง ๆ ที่เกิดจากและเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ 
→ แผนภาพจัดเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอที่สำคัญ ที่นำเสนอด้วยแผนภาพต่าง ๆ 

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ 
→ ตารางความถี่จัดเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอ และเรียนเกี่ยวกับรูปแบบของตารางความถี่แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ 
→ แผนภาพจัดเป็นการวิเคราะห์และนำเสนอที่สำคัญ ที่นำเสนอด้วยแผนภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ

ค่าวัดทางสถิติ 
→ ค่าวัดและพิจารณาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพต่าง ๆ อันได้แก่ ค่ากลางของข้อมูล ค่าวัดการกระจายของข้อมูล และ ค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม 
→ พื้นฐานของตัวแปรสุ่ม ได้แก่ ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง และ ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 
→ มีการแจกแจงความน่าจะเป็นทั้งหมดสองแบบ ได้แก่ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง และการแจกแจงทวินาม

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง  
→ มีการแจกแจงความน่าจะเป็นทั้งหมดสองแบบ ได้แก่ การแจกแจงปกติ และการแจกแจงปกติมาตรฐาน

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย หลักสูตรใหม่ เรียนอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่

เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 2560

  • ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น
  • ลำดับอนุกรม เพิ่มเนื้อหา ลำดับฮาร์มอนิก, ดอกเบี้ยทบต้น, ค่างวด
  • เนื้อหาจะเน้นการประยุกต์ของแต่ละเรื่องมากขึ้น

เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเก่า

  • ตรรกศาสตร์ ตัดตัวบ่งปริมาณ 2 ชั้นออก
  • จำนวนจริง เพิ่มเนื้อหา เศษส่วนพหุนาม แก้สมการพหุนามที่ดีกรีไม่เกิน 4
  • เมทริกซ์ ตัดเนื้อหา ไมเนอร์ โคแฟกเตอร์, adj, หาเมทริกซ์ผกผันขนาด 3×3, กฎของคราเมอร์

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่า

  • ทฤษฎีจำนวน
  • กำหนดการเชิงเส้น
  • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
  • ทฤษฎีกราฟ

น้อง ๆ ม.ต้น ที่กำลังจะขึ้น ม.4 รวมถึง พี่ ๆ ม.ปลาย ที่กำลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่นั้น พี่ ๆ ATHOME
ขอร่วมเป็นกำลังใจ ซัพพอร์ทน้อง ๆ อยู่เสมอนะคะ การเรียนที่ได้ประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงการแข่งกันจำเพื่อเข้าห้องสอบเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วการเรียนที่ดีคือเรียนแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงให้มากที่สุด ใครที่ผลการเรียนยังไม่ได้ตามที่หวังก็ไม่เป็นไรน้า มาพยายามไปด้วยกันกับพี่ ๆ ATHOME ที่พร้อมนำเสนอสาระดี ๆ ให้น้อง ๆ อย่างต่อเนื่องน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คณิตมอปลายเรียนยากมั้ย

คณิตศาสตร์ระดับม.ปลายจะมีความซับซ้อนมากขึ้นจากระดับม.ต้นค่อนข้างมาก แต่เป็นเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้ได้ ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายามอย่างแน่นอน ถ้าอยากเรียนคณิตมปลายได้อย่างไม่ติดขัด แนะนำให้ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ

เนื้อหา คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ สสวท. มีอะไรบ้าง

ตัวแปรสุ่ม และ การแจกแจงความน่าจะเป็น / 
ลำดับอนุกรม เพิ่มเนื้อหา ลำดับฮาร์มอนิก, ดอกเบี้ยทบต้น, ค่างวด

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม เรียนยังไงให้เกรดพุ่งแบบไม่เหนื่อย

1. ควรเตรียมตัวดูเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเราทุกครั้ง ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของแต่ละบทได้มากขึ้น และทำให้การมาเรียนอีกครั้งในห้องเรียนเหมือนกับการได้ทบทวนอีกครั้ง
2. ตั้งใจเรียนในห้องให้มาก ส่วนนี้จะทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มาก และประหยัดเวลาในการทบทวนมากขึ้น
3. ตั้งใจทำการบ้านหรือแบบฝึกหัดด้วยตนเองก่อน จะช่วยให้เราสามารถฝึกแก้ปัญหาได้ดี และได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาด้วยการนำมันมาใช้แก้โจทย์ ส่งเสริมให้จำเนื้อหาบทนั้น ๆ ได้ดีมากขึ้น
4. ทำสรุปย่อ วิธีนี้เหมาะกับบทที่มีเนื้อหาเยอะ ๆ ที่ต้องการความจำแบบองค์รวม
5. จับกลุ่มติวกับเพื่อนช่วงใกล้สอบ วิธีนี้เหมาะมากเมื่อแต่ละคนมีการทบทวนเนื้อหาด้วยตนเองมาก่อนแล้ว จะช่วยให้จำเนื้อหาได้ดีมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
 เตรียมพร้อมเข้า ม.4  เนื้อหา ฟิสิกส์ ม 4 เทอม 1 เรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
เก็งแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญฉบับพร้อมสอบ
โพสต์เมื่อ :
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 3 หลักสูตรใหม่
โพสต์เมื่อ :
สรุปสูตรหาปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ พร้อมรูปคลี่ เข้าใจง่ายสุด ๆ
โพสต์เมื่อ :
สรุประบบสมการเชิงเส้น คณิตศาสตร์ ม.ต้น เข้าใจได้ด้วยตัวเอง อ่านจบ ทำโจทย์ได้แ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :