ตะลุยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 พร้อมเฉลยละเอียดยิบ

Home > วิทยาศาสตร์ทั่วไป > ตะลุยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 พร้อมเฉลยละเอียดยิบ
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นม.2 ค่อนข้างหลากหลาย เพราะเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะและครอบคลุมพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาที่เราจะต้องได้เจอในชั้นม.ปลาย การเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมจะต่างกับที่เราเคยเรียนมาในชั้นประถมที่อาศัยการท่องจำมากกว่า สำหรับพี่มัธยม จะเน้นการทำความเข้าใจ ใช้เหตุผลและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เราเรียนและนำมาประยุกต์ใช้ได้ ข้อสอบเกือบทุกเรื่องจึงมักไม่ออกตรงๆ แต่เน้นการยกตัวอย่างแล้วให้เราได้วิเคราะห์ ที่สำคัญการคำนวณเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับเบสิค ไม่ซับซ้อน เพราะฉะนั้นการทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอช่วยได้แน่นอน 

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ในบทแรก คือ เรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สัดส่วนอาจจะน้อยกว่าบทอื่นๆ สำหรับเรื่องร่างกายมนุษย์นั้น อาศัยความเข้าใจของความสัมพันธ์ในระบบต่างๆภายในร่างกาย ส่วนเรื่องสารละลาย มีการคำนวณมาพอกรุบกริบ สุดท้ายเรื่องการเคลื่อนที่และแรงน้องๆจะได้โชว์ฝีมือการคำนวณเยอะขึ้น และเป็นการคำนวนจากความเข้าใจด้วยนะ ถ้าคิดไม่ออกว่าเป็นยังไงลองไปดูแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น ม.2 เทอม 1 พร้อมเฉลยกันเลย

( ใส่รูป 1 )

ตัวอย่างแนวข้อสอบ “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์”พร้อมเฉลย

ในบทนี้ข้อสอบมักจะเน้นถามเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรบ้าง น้องๆต้องจำความหมายและทำความเข้าใจแต่ละขั้นตอนให้ดี บทนี้ไม่ยาก ถึงจะสัดส่วนในการออกสอบไม่มาก แต่ก็ทำคะแนนได้ง่ายๆเลย

 1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร

ตอบ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์


 1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ส่วนที่เป็นผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นหลังจากได้มีการใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ดำเนินการค้นคว้า สืบเสาะตรวจสอบจนเป็นที่เชื่อถือได้ ความรู้นั้นจะถูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อเท็จจริง, มโนคติหรือมโนทัศน์, หลักการ, กฎ, ทฤษฎีและสมมติฐาน


 1. ข้อความที่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตคือข้อใด

ก. พรุ่งนี้ฝนคงจะตก

ข. แบบฝึกหัดข้อนี้ยากมาก

ค. เมื่อคืนนี้พระจันทร์เต็มดวง

ง. ฉันหิวข้าวจนแทบเป็นลม

ตอบ ค. เมื่อคืนนี้พระจันทร์เต็มดวง

การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้นและผิวกายเข้าไปสัมผัสวัตถุหรือเหตกุารณ์โดยมีจดุประสงค์ที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้นๆโดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปข้อ ก, ข และ ง เป็นการใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป


 1. เครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตเกี่ยวกับระดับความร้อนของสาร เรียกว่าอะไร

ตอบ เทอร์มอมิเตอร์


ตัวอย่างแนวข้อสอบ “สารละลาย”พร้อมเฉลย

ในบทนี้น้องๆต้องรู้ความหมายและองค์ประกอบของสารละลายคืออะไร แตกต่างจากธาตุอย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการละลาย มีการคำนวณนิดหน่อย ซึ่งเป็นการคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายนั่นเอง

 1. ความรู้เกี่ยวกับสารละลายข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ความสามารถในการละลายสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ข. สารละลายมีทั้งสามสถานะ

ค. สารละลายมีสมบัติก้ำกึ่งกันระหว่างตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย

ง. สารละลายมีสถานะเดียวกับตัวทำละลาย

ตอบ ค. สารละลายมีสมบัติก้ำกึ่งกันระหว่างตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย

สารละลาย หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสามารถจำแนกแบ่งออกได้เป็น 3 สถานะคือ คือ สารละลายของแข็ง สารละลายของเหลว และสารละลายแก๊ส 

สารละลายนั้นเกิดจากสารที่มีสถานะต่างกันละลายเป็นเนื้อเดียวกัน สารใดที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลาย สารนั้นจะเป็นตัวทำละลาย

ของแข็งและของเหลวส่วนใหญ่ ความสามารถในการละลายได้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะทำให้สารเคลื่อนที่ชนกันได้เร็วขึ้นกว่าเดิม การละลายจึงเร็วขึ้น แต่ถ้าเป็นแก๊ส ความสามารถในการละลายได้จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น


 1. แมกนีเซียมซัลเฟต 1 ช้อนหนัก 0.5 กรัม ใส่แมกนีเซียมซัลเฟตจำนวน 2 ช้อน ลงในน้ำ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความเข้มข้นของสารละลายมีค่าเท่าใด

ก. 5 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข. 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ค. 15 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ง. 20 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตอบ ง. 20 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

วิธีทำ

( ใส่รูป 2 ) 


 1. สภาพละลายได้ของสาร คืออะไร

ตอบ ความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายในตัวทำละลายจนเป็นสารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิใดๆ 


 1. จงหาความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงซึ่งประกอบด้วยเกลือแกง 40 กรัมละลายในน้ำจนได้สารละลาย 200 กรัม ( ใส่รูป 3 )

วิธีทำ ใช้สูตร  ร้อยละโดยมวล = มวลของตัวละลายมวลของสารละลายx100

          แทนค่า ร้อยละโดยมวล =40200×100

          = 20 

ตอบ   สารละลายเกลือแกงมีความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวล


 1. กรดไฮโดรคลอริกทำปฏิกิระยากับสังกะสีและหินปูน จะทำให้เกิดแก๊สอะไร ตามลำดับ

ตอบ แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์


 1. สบู่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากผิวกายได้เพราะอะไร

ตอบ สบู่ช่วยให้ไขมันที่ผิวหน้าละลายน้ำได้


ตัวอย่างแนวข้อสอบ “ร่างกายมนุษย์”พร้อมเฉลย

บทนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ทั้งระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ ข้อสอบมักจะถามความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆและความสัมพันธ์ของระบบในร่างกาย

 1. หัวใจมีหน้าที่อย่างไร

ตอบ หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย


 1. อาหารที่ร่างกายย่อยไม่ได้ คืออะไร

ตอบ เส้นใยอาหาร


 1. มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีระบบขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทางใดบ้าง

ตอบ ผิวหนัง ปอด ไต ลำไส้ใหญ่


 1. ท่อมัลพิเกียน (malpighian tubule) พบในระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดใด

ตอบ แมลง


 1. การปฏิสนธิคืออะไร

ตอบ การปฏิสนธิ คือ กระบวนการต่อเนื่องทางชีววิทยา ที่เริ่มต้นโดยการที่ อสุจิ เข้าไปในไข่ที่โตเต็มท่ี ทําให้เกิดเป็น pronuclei พูดง่ายๆคือ การรวมตัวกันของนิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่นั่นเอง 


ตัวอย่างแนวข้อสอบ “การเคลื่อนที่และแรง”พร้อมเฉลย

บทนี้น้องๆจะได้เรียนเรื่องตำแหน่ง ระยะทางและการกระจัด รวมไปถึงอัตราเร็วและความแรง ไปจนถึงแรงและโมเมนต์ของแรง เพราะฉะนั้นในการสอบบทนี้จะมีการคำนวณอย่างแน่นอน

 1. ข้อความใดกล่าวถึงปริมาณเวกเตอร์ได้ถูกต้อง

ก. ปลาอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน

ข. นกซื้อผลไม้ชั่งแล้วมีมวลรวม 3 กิโลกรัม

ค. หนูยืนห่างเสาธงไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 30 เมตร 

ง. มดใช้ไม้เทนนิสตีลูกเทนนิสด้วยแรงขนาด 120 นิวตัน 

ตอบ ง.มดใช้ไม้เทนนิสตีลูกเทนนิสด้วยแรงขนาด 120 นิวตัน เพราะกล่าวถึงแรงในการตีลูกเทนนิส ซึ่งเป็นเวกเตอร์

ปริมาณทางฟิสิกส์มีสองอย่าง คือ

-สเกล่าร์ เป็นปริมาณที่มีขนาดอย่างเดียว เช่น มวล เวลา และความสูง 

-เวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว แรง การกระจัด ความเร่ง เป็นต้น 


 1. แรงขนาด 15, 20 และ 60 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในแนวราบดังรูป จะได้แรงลัพธ์ของแรงทั้งสามมีค่าเท่าไร
  ( ใส่รูป 4 )

ก. 25 นิวตัน ไปทางขวา

ข. 50 นิวตัน ไปทางขวา

ค. 65 นิวตัน ไปทางขวา

ง. 75 นิวตัน ไปทางขวา 

ตอบ. ค. 65 นิวตัน ไปทางขวา

( ใส่รูป 5 )

วิธีทำ แรงทางฝั่งขวามือ 20 + 60 = 80 นิวตัน 

แรงทางฝั่งซ้ายมือ 15 นิวตัน 

จากสูตร F=F1+F2 

F. = 80 – 15 (ลบกันเพราะทิศทางอยู่ตรงข้ามกัน)

F = 65 มีทิศไปทางขวา เพราะทิศของแรงจะต้องไปทางฝั่งที่มากกว่า 


 1. เหตุการณ์ใดไม่ต้องการแรงเสียดทาน

ก. วัตถุตกแบบเสรี

ข. คนเดินไปตามพื้น

ค. การหยุดของรถเมื่อใช้มือห้าม

ง. การยกของจากพื้นไปวางบนโต๊ะ

ตอบ ก.วัตถุตกแบบเสรี คือ การปล่อยตกอย่างอิสระ จึงไม่ต้องการแรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน คือ แรงที่ต้านการเคลื่อนที่


 1. การโยนลูกบอลให้กลิ้งขึ้นบนพื้นเอียง ลูกบอลจะเคลื่อนที่ขึ้น ช้าลง ช้าลง แล้วหยุด จากนั้นจะเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด

ตอบ เพราะมีแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อลูกบอล


 1. วัตถุข้อใดจมน้ำ (กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1 g/cm3)

ก. วัตถุมวล 2 g. ปริมาตร 10 cm3

ข. วัตถุมวล 20 g. ปริมาตร 10 cm3

ค. วัตถุมวล 10 g. ปริมาตร 20 cm3

ง. วัตถุมวล 15 g. ปริมาตร 20 cm3

ตอบ ข. วัตถุมวล 20 g. ปริมาตร 10 cm3

การที่วัตถุจะจมน้ำได้ความหนาแน่นของวัตถุต้องมากกว่าน้ำ นั่นคือ ต้องมากกว่า 1 g/cm

เราต้องหาความหนาแน่นขอวัตถุแต่ละตัว จากสูตร

( ใส่รูป 6 )


แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2

เราเริ่มปรับตัวจากเทอม 1 มาได้ สำหรับการสอบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ม.2 เทอม 2 น่าจะชิลๆกันแล้ว สำหรับเรื่อง งานและพลังงาน น้องๆจะเริ่มสนุกกับการตีความโจทย์ออกมาเป็นภาพ เพื่อเขียนสมการ เพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการทำโจทย์ที่หลากหลายจะช่วยน้องๆได้เยอะมาก ส่วนเรื่องการแยกสาร จะมีคำนวณมาบ้างนิดหน่อย อาศัยความเข้าใจค่อนข้างเยอะ อีกสองเรื่องที่เหลือคือ โลกและการเปลี่ยนแปลง กับทรัพยากรพลังงาน ก็จะเน้นการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา พร้อมแล้วไปลุยกันได้เลย 

( ใส่รูป 7 )

ตัวอย่างแนวข้อสอบ “งานและพลังงาน”พร้อมเฉลย

เรื่องงานและพลังงาน น้องๆจะได้สนุกกับการคำนวณ ทริคในการทำโจทย์ของบทนี้คือ เราต้องเข้าใจโจทย์และวาดภาพตามโจทย์ให้ถูก เราจึงเขียนสมการได้ถูกต้อง

 1. คนดันลังไม้ให้เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรง 40 นิวตัน ได้ขนาดของการกระจัด 4 เมตร งานเนื่องจากแรงที่คนดันลังไม้เป็นเท่าใด

ตอบ งานเนื่องจากแรงที่คนดันลังไม้เป็น 160 จูล

( ใส่รูป 8 )

วิธีทำ จากสูตร W = FS 

งาน(นิวตันเมตร) = แรง(นิวตัน)xระยะทางตามแนวแรง (เมตร) 

แทนค่า             W = 40 N x 4 m

W = 160 นิวตันเมตรหรือจูล


 1. ลังไม้ใบหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาบนพื้นฝืดได้ขนาดของการกระจัด 2 เมตร ถ้าแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อลังไม้มีขนาดเท่ากับ 20 นิวตัน งานเนื่องจากแรงเสียดทานเป็นเท่าใด

ตอบ จากโจทย์เราสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังนี้

( ใส่รูป 9 )

ใช้สูตร W = FS 

งาน(นิวตันเมตร) = แรง(นิวตัน)xระยะทางตามแนวแรง (เมตร) 

แทนค่า   W = 20 N x 2 m

  W = 40 N.m 

แต่ทิศทางแรงตรงข้ามกับการเคลื่อนที่จะได้ว่า งานเนื่องจากแรงเสียดทานเท่ากับ -40 นิวตันเมตร หรือ -40 จูล


 1. คนหิ้วถุงแกงหนัก 2 นิวตัน และเดินไปข้างหน้าได้ขนาดของการกระจัด 3 เมตร งานเนื่องจากแรงที่คนหิ้วถุงแกงเป็นเท่าใด

ตอบ  จากโจทย์สามารถวาดภาพได้ดังนี้ 

( ใส่รูป 10 )

ทิศของแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน โดยถุงแกงเคลื่อนที่ไปในแนวราบ ไม่ได้เคลื่อนที่ไปเพราะแรงที่คนหิ้วถุงแกง ดังนั้นงานเนื่องจากแรงที่หิ้วถุงแกงจึงเป็นศูนย์ 


 1. เครื่องยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 500 วัตต์ ถ้ายกสิ่งของชิ้นหนึ่งหนัก 600 นิวตัน ได้สูง 3 เมตร จะใช้เวลาในการยกสิ่งของชิ้นนี้เท่าใด

ตอบ  จากโจทย์สามารถวาดภาพได้ดังนี้

จากสูตร P = W/t

      กำลัง = งาน / เวลา 

                        P = FS/t

      กำลัง = แรงxระยะการเคลื่อนที่ตามแนวแรง/ เวลา 

แทนค่า          500 w = (600 N x 3 m) / t

                   500 J/s = 1,800 J / t

                              t = 3.6s 

ดังนั้น เวลาในการยกของชิ้นนี้คือ 3.6 วินาที


 1. ออกแรงดึงขนาด 100 นิวตัน ดึงสปริงให้ยืดออก 20 เซนติเมตร จงคำนวณหาค่าพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง

ตอบ จากโจทย์สามารถวาดภาพได้ดังนี้

( ใส่รูป 11 )

จากสูตร             Ep = (½) Fx

พลังงานศักย์ยืดหยุ่น =(½) x แรง x ระยะที่สปริงยืดออก

                               =(½) x 100 N x 0.2 m

        = 10J

ดังนั้นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงเท่ากับ 10 จูล


ตัวอย่างแนวข้อสอบ “การแยกสาร”พร้อมเฉลย

ในบทนี้ น้องๆจะได้เรียนเรื่องการแยกสารที่มีหลายวิธี ดังนั้นข้อสอบก็ไม่พ้นการทดสอบความเข้าใจในหลักการและความเหมาะสมของแต่ละวิธี 

 1. สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกเมื่อต้องการแยกสารออกจากกันคืออะไร

ตอบ   สมบัติที่แตกต่างกันมากที่สุด


 1. ถ้าต้องการน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อนำไปทำยากันยุง เราควรเลือกใช้การแยกสารวิธีใด จึงเหมาะสมที่สุด

ตอบ   การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ


 1. สารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะระเหยกลายเป็นไอได้ดีกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงกว่า สารที่เหลืออยู่จะเป็นของแข็ง” หลักการดังกล่าวเป็นการแยกสารประเภทใด

ตอบ  การระเหยแห้ง


 1. การแยกสารโดยใช้คุณสมบัติสารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ต่างกัน และมีความสามารถในการถูกดูดซับโดยตัวดูดซับต่างกัน คือข้อใด

ตอบ  โครมาโทกราฟี


 1. สารที่ได้ลำดับสุดท้ายจากการกลั่นลําดับส่วนคืออะไร

ตอบ  ยางมะตอย


ตัวอย่างแนวข้อสอบ “โลกและการเปลี่ยนแปลง”พร้อมเฉลย

ในบทนี้ ข้อสอบจะเป็นเรื่องของโครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ดินและน้ำ ไปจนถึงภัยธรรมชาติของโลก เป็นเนื้อหาที่ต้องใช้ทั้งทักษะการจำและการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำข้อสอบมากเลยทีเดียว 

 1. หลักฐานที่นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าโลกของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือ

ตอบ  การปรากฎรอยแตกของเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดภูเขาและภูเขาไฟ


 1. สาเหตุที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่คืออะไร

ตอบ  การไหลของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก


 1. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำแต่ละแหล่งมีขนาด และรูปร่างแตกต่างกันคือ

ตอบ ความเร็วและปริมาณของกระแสน้ำ, ปริมาณสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่, ลักษณะภูมิประเทศ


 1. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้แม่น้ำที่มีอายุมาก มีลักษณะการไหลแบบคดเคี้ยว

ตอบ การกัดเซาะของน้ำในแนวระดับมากกว่าในทางลึก


 1. การดูแลรักษาสภาพภูมิลักษณ์ในถ้ำหินงอกหินย้อย เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถรักษาภูมิลักษณ์เดิมไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรม

ตอบ กำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป


ตัวอย่างแนวข้อสอบ “ทรัพยากรพลังงาน”พร้อมเฉลย

ข้อสอบเรื่องทรัพยากรพลังงาน มักจะถามถึงพลังงานจากแหล่งต่างๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีกระบวนการผลิตอย่างไร รวมไปถึงสมบัติ การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้พลังงาน รวมไปถึงข้อดีข้อเสียของพลังงานทดแทนด้วย

 1. เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดใดมีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุคาร์บอน

ตอบ    ซับบิทูมินัส


 1. โครงสร้างของแหล่งปิโตรเลียมโครงสร้างใดกักเก็บปิโตรเลียมได้มีประสิทธิภาพที่สุด

ตอบ  โครงสร้างรูปกระทะคว่ำ


 1. พลังงานทดแทนชนิดใด เกิดจากการหมักเน่าเปื่อยของมูลสัตว์ ซากพืชซากสัตว์

ตอบ  พลังงานชีวิตมวล


 1. พลังงานชนิดใด เป็นพลังงานมหาศาลไม้สิ้นสุด เปลี่ยนพลังานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า

ตอบ  พลังงานนิวเคลียร์


 1. กระบวนการใดใช้แยกน้ำมันดิบออกเป็นส่วนๆ

ตอบ การกลั่นลำดับส่วน


เป็นยังกันบ้างคะ สำหรับแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชั้น ม.2 ทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ไม่ยากเกินไปใช่มั้ย กระซิบว่ามีหลายเรื่องที่ออกสอบโอเน็ตด้วยนะ และเกือบทุกเรื่องยังเป็นพื้นฐานของทั้งวิชา ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาที่เราจะได้เจอตอนม.ปลายอีกด้วย ถ้าน้องๆอยากทำคะแนนได้ดีๆ เคล็ดไม่ลับอีกอย่าง คือ ลองไปเปิดหนังสือคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 และเล่ม 2 นอกจากจะมีเฉลยแบบฝึกหัดให้เราได้ตรวจคำตอบแล้ว ให้น้องๆ ลองเข้าไปดูที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละบท เราจะพอเดาได้ว่าข้อสอบจะออกมาประมาณไหน และระยะเวลาในการเรียนแต่ละบท ก็ทำให้เรารู้ว่าสัดส่วนว่าเรื่องไหนที่เราควรโฟกัสมันก่อน แต่ถ้ายังไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้มั้ย ไปเสริมความมั่นใจกับวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 กับคอร์สเรียนคุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์จากพี่ๆ At Home กันต่อเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :
รู้ก่อน เก่งก่อน สังคมศึกษา ม. 1 ต้องเรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
ติวเข้ม ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 ออกอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อ :
พิชิตคะแนนฟิสิกส์แบบแม่นๆด้วย สูตรฟิสิกส์ ม 4
โพสต์เมื่อ :
สรุปย่อ “จำนวนจริง” พร้อมสูตรทั้งหมด ครบถ้วน เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเรื่อง พหุนาม เอกนาม ม.1 พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย จัดเต็มพร้อมสอบ เกรดดีขึ้น...
โพสต์เมื่อ :