เก็งแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญฉบับพร้อมสอบ

Home > วิทยาศาสตร์ทั่วไป > เก็งแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญฉบับพร้อมสอบ
เขียนโดย :
โพสต์เมื่อ :

อ่านสรุปตรงนี้ได้เลย

ก่อนจะไปเจาะลึกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 วิชาสามัญที่น้องๆจะใช้ยื่นสมัคร TCAS หรือรอบรับตรงทั่วไป ก่อนรอบแอดมิชชันกลาง เรามาทำความรู้จักกับคำว่า 9 วิชาสามัญกันก่อนดีกว่าว่าคือวิชาอะไรบ้าง 

9 วิชาสามัญ ก็คือ ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเอง เมื่อก่อนจะมีแค่ 7 วิชา แต่ตอนนี้เพิ่มมาอีก 2 วิชา เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย โดยที่การสอบน้องๆไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชานะ แต่จะเลือกวิชาตามเกณฑ์การรับของแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการเรียนเท่านั้น ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ 1
วิชาฟิสิกส์ 
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาคณิตศาสตร์ 2 
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สองวิชาสุดท้าย คือ คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิชาของคณะสายศิลป์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาภายหลังนั่นเอง

วิทยาศาสตร์ทั่วไปหมายถึงอะไร

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือหลายคนเรียกกันว่า วิทยาศาสตร์ 2 ในที่นี้หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นองค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเรา และเป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ซึ่งน้องๆสายศิลป์จะได้เรียนกันอยู่แล้ว เราสามารถใช้คะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญ สำหรับการรับตรงของคณะและมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ได้

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์(สายศิลป์), คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์), คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิจิตศิลป์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะศิลปกรรมศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร : คณะมัณฑนศิลป์
 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ : คณะพลศึกษา

นอกจากนี้ยังมีบางมหาวิทยาลัย ที่สามารถยื่นคะแนน วิทยาศาสตร์ทั่วไปในคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจได้อีกด้วย น้องๆสนใจคณะไหน มหาวิทยาลัยไหนต้องเข้าไปดูเกณฑ์การรับของแต่ละที่แต่ละสาขากันไว้ก่อนเลย 

วิทยาศาสตร์ทั่วไปเรียนอะไรบ้าง

ตามที่ได้บอกไปว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะในการศึกษาและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นส่ิงที่เราจะได้เรียนกันจึงไม่ยากนัก เมื่อเทียบกับวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาของสายวิทย์ที่เนื้อหาเจาะลึกมากกว่ามาก เนื้อหาคร่าวๆที่เราต้องเรียนมีดังนี้

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น ม.4

 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • พันธุกรรมและวิวัฒนการ
 • ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม.5 เล่ม 1 และเล่ม 2

 • อากาศ
 • น้ำ
 • อาหาร
 • พลังงาน
 • การเคลื่อนที่และแรง
 • แรงในธรรมชาติ
 • ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
 • เสียง
 • แสงสี
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.6 

 • เอกภพ
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • ธรณีพิบัติภัย

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สำหรับแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นแทบจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับ O-NET หรือมีแนวโนมใกล้เคียงกัน ซึ่งครอบคลุม 4 วิชาหลัก คือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยสัดส่วนที่ออกสอบแต่ละวิชาเฉลี่ยเท่าๆกัน โจทย์ส่วนใหญ่เน้นความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ซับซ้อน มีการคำนวณไม่มาก และมักจะเป็นการคำนวณชั้นเดียวก็ได้คำตอบออกมาเลย 

พี่ๆ AT HOME ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญ ที่ออกข้อสอบบ่อยมาไว้เป็นหัวข้อ แยกตามวิชาดังต่อไปนี้ 

 1. ชีววิทยา : พันธุกรรม, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, อยู่ดีมีสุข, อยู่อย่างปลอดภัย, กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

อธิบายเพิ่มเติม

ในส่วนของชีววิทยาจะเน้นการวิเคราะห์หาคำตอบเหมือนอ่านจับใจความ เนื้อหาบางบทค่อนข้างเยอะให้ต้องท่องจำกันพอสมควร แต่ไม่ยาก ทุกคนน่าจะทำคะแนนส่วนนี้ได้ดี เรื่องที่ออกทุกปี คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การจับคู่แอลลีนลักษณะทางพันธุกรรม และกรุ๊ปเลือด เป็นต้น 

 1. เคมี : ธาตุและสารประกอบ, ปฏิกิริยาเคมี, สารชีวโมเลกุล, ปิโตรเลียม, พอลิเมอร์

อธิบายเพิ่มเติม

ถ้าน้องๆอ่านหนังสือแบบเรียนของสสวท. รับรองว่าเก็บคะแนนส่วนนี้ได้เยอะทีเดียว เพราะเนื้อหาบางส่วนที่ออกสอบ ออกตามหนังสือเลย เรื่องหลักๆ ที่เราต้องเน้นคือเรื่องธาตุและโครงสร้างของธาตุ หานิวตรอน อิเลคตรอนจากมวลและเลขอะตอม รวมไปถึงวาเลนซ์อิเลคตรอนด้วย สมบัติของพันธะต่างๆ กรดเบส ปฏิกิริยาเคมี ค่าครึ่งชีวิตก็มีแน่นอน

 1. ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่, แรงในธรรมชาติ, คลื่นกล, เสียง, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์

อธิบายเพิ่มเติม

สำหรับฟิสิกส์ เน้นเนื้อหาพื้นฐาน การคำนวณไม่ซับซ้อน ถ้าอ่านตามหนังสือเรียนก็ทำได้ไม่ยาก เรื่องที่ออกแน่นอนทุกปี คือ แรงและการเคลื่อนที่ แรงปฏิกิริยา ปฏิกิรียานิวเคลียร์ สเปกตรัม แสงสีฐมภูมิ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า เซลล์สุริยะ เป็นต้น

 1. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ :โครงสร้างโลก, การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี, แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด, ธรณีประวัติ, กำเนิดเอกภพ, ดาวฤกษ์, ระบบสุริยะ, เทคโนโลยีอวกาศ 

อธิบายเพิ่มเติม

หนังสือของสสวท.อาจจะเยอะไปนิด ถ้าน้องๆ อ่านได้ก็ดี แต่ถ้าอ่านไม่ไหวแนะนำให้อ่านเฉพาะแบบฝึกหัด แล้วหาสรุปจากชาแนลต่างๆ ซึ่งมีพี่ๆ หลายคนทำไว้ดีมาก เรื่องที่ออกสอบบ่อยคือ ดาวฤกษ์ โครงสร้างโลก การแปรสัณฐาน ส่วนใหญ่จะเน้นการวิเคราะห์มากกว่า 

หัวข้อที่คิดว่าออกแน่ๆ พี่จะขีดเส้นใต้ไว้ให้ เพื่อที่น้องๆ จะได้จัดลำดับความสำคัญของแต่ละหัวข้อ ในการวางแผนการทบทวนและอ่านหนังสือให้เหมาะสมนะคะ

ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะในแต่ละวิชา น้องๆจะต้องวางแผนการอ่านหนังสือให้ดี ถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆก็จะไม่หนักจนเกินไป
การทำชีทสรุปบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเวลาเราอ่านหนังสือ ก็ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวม และจัดระเบียบเรื่องที่เราอ่านได้อย่างดี

การทำแบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลัดที่พี่แนะนำ หนังสือที่รวมแนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไปที่พี่อยากแนะนำให้เข้าไปอ่าน
คือ หนังสือเตรียมสอบเข้า 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ของบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ซึ่งรวบรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดทีเดียว อ่านจบน้องๆสามารถจับคอนเซปต์ที่ออกสอบได้เยอะเลย 

ถ้าใครยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อม ทำไม่ได้ อีกหนึ่งวิธีที่พี่แนะนำ คือ การดูวิดิโอสรุปหรือเฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มีคุณครูหรือพี่ๆติวเตอร์มาอธิบายอย่างละเอียด ซึ่งมีหลายคลิปใน YouTube ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน หวังว่าเคล็ดลับที่พี่เอาฝากจะทำให้น้องทำคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญได้อย่างที่ตั้งใจนะคะ 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

วิธีเพิ่มคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิชาวิทยาศาสตร์ หนึ่งใน 9 วิชาสามัญ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เด็กสายศิลป์จะต้องได้เรียนกันอยู่แล้ว ข้อสอบที่ออกมักจะออกไม่เกินเนื้อหาในหนังสือเรียน ไม่ซับซ้อน มีการคำนวณไม่มาก ดังนั้นถ้าเราจับประเด็นสิ่งที่เราอ่านจากหนังสือเรียนของสสวท. ที่เราเรียนกันอยู่ได้ ก็น่าจะเก็บคะแนนสอบในวิชานี้ได้ไม่ยากนัก สิ่งที่ควรทำเพื่อเตรียมตัวสอบ คือ 
ควรรู้ว่าเนื้อหาไหนที่ออกข้อสอบบ่อย
อ่านหนังสือแบบเรียน สสวท.
ทำแบบฝึกหัด 
หาแนวข้อสอบเก่ามาฝึกทำ
ทำโน้ตสรุปเพื่อจะกระตุ้นความจำ
ดูคลิปหรือวิดิโอสรุปบทเรียน 

9 วิชาสามัญ มีวิชาอะไรบ้าง และวิทยาศาสตร์ทั่วไปออกสอบเรื่องอะไรบ้าง

9 วิชาสามัญที่สามารถไปยื่นคะแนนสมัคร TCAS ได้มีวิชาต่อไปนี้ 
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ 1
วิชาฟิสิกส์ 
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์) 
ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จะออกสอบครอบคลุมใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งมีหัวข้อที่คาดว่าจะออกสอบบ่อยๆได้แก่ 
ชีววิทยา : พันธุกรรม, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, อยู่ดีมีสุข, อยู่อย่างปลอดภัย, กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เคมี : ธาตุและสารประกอบ, ปฏิกิริยาเคมี, สารชีวโมเลกุล, ปิโตรเลียม, พอลิเมอร์
ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่, แรงในธรรมชาติ, คลื่นกล, เสียง, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ :โครงสร้างโลก, การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี, แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด, ธรณีประวัติ, กำเนิดเอกภพ, ดาวฤกษ์, ระบบสุริยะ, เทคโนโลยีอวกาศ 

คณะและมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้คะแนนวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญได้มีอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะนิติศาสตร์(สายศิลป์), คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (สายศิลป์), คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิจิตศิลป์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร : คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ : คณะพลศึกษา

นอกจากนี้ยังมีบางมหาวิทยาลัย ที่สามารถยื่นคะแนนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง น้องๆจะต้องตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการเข้าไปเรียนอีกครั้งนะ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
 เตรียมพร้อมเข้า ม.4  เนื้อหา ฟิสิกส์ ม 4 เทอม 1 เรียนอะไร
โพสต์เมื่อ :
เก็งแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9 วิชาสามัญฉบับพร้อมสอบ
โพสต์เมื่อ :
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม. 3 หลักสูตรใหม่
โพสต์เมื่อ :
สรุปสูตรหาปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ พร้อมรูปคลี่ เข้าใจง่ายสุด ๆ
โพสต์เมื่อ :
สรุประบบสมการเชิงเส้น คณิตศาสตร์ ม.ต้น เข้าใจได้ด้วยตัวเอง อ่านจบ ทำโจทย์ได้แ...
โพสต์เมื่อ :
สรุปเนื้อหาตรรกศาสตร์ ม.4 
โพสต์เมื่อ :